„Жените в кръга на зависимостта“

На 30.03.2022 година, по проект „Добре дошли в „Розовата къща!- Заедно в
общността – заедно в града“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична
община – Програма „Европа“ 2021 от Фондация „Център за хуманни политики“, се проведе
уъркшоп „Жените в кръга на зависимостта“. Събитието беше с продължителност два часа и
се проведе в онлайн платформа Zoom. В събитието участваха четиридесет и осем човека –
представители на държавни институции, общински структури, неправителствени
организации и професионалисти, работещи в областта на зависимостите.
Преди провеждането на онлайн събитието, на 29.03.2022 година, в Розовата къща
беше проведена и група за жените, посещаващи къщата, на която беше събрана и обобщена
информация за основните трудности и проблеми, които те срещат в своето ежедневие. По
време на груповата работа, жените имаха възможност да чуят отново какви са техните
човешки права, къде могат да потърсят подкрепа и помощ при случаи на домашно насилие,
трудова експлоатация и възникнали здравни проблеми.
По време на уъркшопа, бяха представени спецификите на работа с жените, зависими
към наркотици, техните нужди, потребности и предизвикателствата, които срещат, както в
ежедневния си живот, така и при контакта си с различни институции – здравни, социални,
правораздавателни. Специални гост-лектори на събитието бяха Наташа Добрева и Камелия
Димитрова от Фондация „Дигнита“, които предоставят юридическа подкрепа и консултации
на клиентите от Розовата къща, със специален акцент върху проблемите на жените.
Основните акценти в уъркшопа бяха:
 Предизвикателства в работата с жени, употребяващи или зависими към наркотични
вещества: стигматизация, въвличане в трафик на хора и трудова експлоатация,
домашно насилие, репродуктивно и психично здрави и др.;
 „Розовата къща“ – място за подкрепа за жените със зависимост: преставане на
житейски истории и казуси от практиката;
 Представяне на световни практики за работа по намаляване на вредите с жени,
зависими към наркотични вещества;
 Дискутиране на възможностите за взаимодействие между местната власт,
гражданското общество и жените, употребяващи наркотични вещества и / или
алкохол;
Събитието приключи със заключителна дискусия за това как различните организации,
служби и структури могат да работят по – ефективно в партньорство, за да оказват
адекватна подкрепа на жените, зависими от наркотични вещества.