„Да говорим без стигма за зависимостта“

Фондация „Център за хуманни политики“ стартира работа по проект „Да говорим без стигма за зависимостта“ , изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022, съгласно сключен договор № СОА22-Д156-2540/ 19.08.2022г.
Фондация „Център за хуманни политики“ е неправителствена организация, която работи за подобряване на политиката в областта на общественото здраве и социалните дейности, като акцент в работата на организацията е разработване на ефективни методи за
партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси по отношение на групата на хората, употребяващи наркотични вещества и / или алкохол.
Цел на проекта:
Подобряване на разбирането за причините на зависимите поведения и подобряване на обществените нагласи по отношение на хората, употребяващи наркотични вещества.
Създаване на иновативни практики за преодоляване на езика на омразата и стигмата чрез създаване и изпробване на иновативни решения, които развиват общности в партньорство с местната власт, обединени около обща кауза за утвърждаване на София като столица на толерантността и като град без разделение и омраза.
Проектът е насочен към: журналисти, общественици и представители на местната власт и НПО в гр. София (служители в Районните общини на града, в Дирекции „Социално подпомагане“, общински здравни и лечебни заведения, НПО работещи в сферата).
Дейности, които ще бъдат реализирани по проекта:
– Изготвяне на медиен мониторинг и анализ за честотата на използване на език на омразата спрямо хората, които употребяват наркотици в медиите; изказът, който се ползва за описване на зависимостта; неверните твърдения за зависимостите;
– Изработване и публикуване на наръчник „Как да говорим за зависимостите без стигма и език на омразата“ . Наръчникът ще представи добри практики за работа;
– Организиране и провеждане на две Кръгли маси през месец октомври 2022 година. Едната на тема: „Зависимостта отвъд стигмата“ , а другата – „Статуквото и езикът на омразата“. На първото събитие, участниците ще бъдат запознати с основните подходи за комуникиране на проблеми, теми и информация, свързани със зависимостта към наркотични вещества и зависимите поведения.
На второто, журналисти и общественици ще имат възможност да подобрят информираността си и да се запознаят с практики за ефективно комуникиране на проблемите, свързани със зависимостта и зависимите поведения. Провеждане на дискусии, пространство за поставяне на въпроси, набелязване на проблеми и възможности за тяхното преодоляване.
– Създаване и разпространение в социалните мрежи на видео материал, който представя дейностите по проекта.
Очаквани резултати:
Посредством реализиране на дейностите по проекта, ще се стремим да подобрим информираността на журналисти, общественици, представители на местната власт и Проект „Да говорим без стигма за зависимостта“ се изпълнява от фондация „Център за хуманни политики“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 на НПО по проблема със зависимостта към наркотични вещества. Дискутиране на предаването на истинни послания и информация по проблема чрез избягване на стигматизацията и употребата на език на омразата. Промяна на отношението към
хората, употребяващи наркотици, с цел по-добро разбиране на проблема и намаляване на напрежението в общественото пространство на град София, както и установяване на толерантност.

Проект “Да говорим без стигма за зависимостта” се изпълнява от фондация “Център за хуманни политики” с финансовата подкрепа на Столична община-Програма Европа 2022